Náměstí 28. října, Hradec Králové

1. místo v architektonické soutěži, 2008, realizace 2012 - 2014, spolupráce s Ing. arch. Radkou Košťálovou

Náměstí 28. října se nachází na významné trase spojující vlakové a autobusové nádraží s centrem města. Soustřeďují se zde různé obchodní aktivity a příležitostně i komerční akce, pro které ovšem chybí dostatek místa. Náměstí je charakteristické složitým pěším provozem v mnoha různých směrech s různými cíly. Od toho je odvozen i základní koncept návrhu. Rozhodli jsme se tedy tyto směry hlavního pohybu osob symbolicky vyjádřit v dlažbě ve formě jednotlivých linií. Náměstí 28. října by mělo být především místem zastavení a vzájemného setkávání lidí. Domníváme se, že rozsáhlejší parková úprava by v tomto prostoru neposkytovala dostatečnou intimitu k odpočinku a nebyla by proto patřičně využívána. Náměstí jsme rozdělili na dvě funkční části. Větší živá část je tvořena volnou dlážděnou plochou a je určena pro kulturní a obchodní aktivity. Druhá část bude sloužit jako odpočinkový prostor a je ohraničena zelení a zatravněnými plochami. Celou kompozici dotváří výrazná osa protínající prostor náměstí a směřující ke kostelu Božského srdce Páně, která tak podtrhuje význam této budovy. Chodníky, vozovka, dlažba náměstí i travnaté plochy jsou navrženy ve stejné výškové úrovni, čímž se celý prostor opticky scelí. Základní plocha náměstí je vydlážděna. Přes tuto plochu probíhají linie, které ohraničují jednotlivé zelené plochy. Osa směřující ke kostelu je doplněna o liniový vodní prvek. Před kostelem byla ponechána parkovací stání, která jsou oddělena od plochy náměstí zídkou z pohledového betonu tak, aby byl automobilový provoz odcloněn. V krajní levé části zídky je navržen jednoduchý nasvícený reliéf se stylizovanou národní vlajkou - pojítko s názvem náměstí. Ve východní části náměstí je vyčleněn prostor pro pořádání sezónních trhů, případně různých kulturních akcí zastřešený membránovou konstrukcí. Hlavním přínosem návrhu je zdůraznění významu samotného místa, jakožto i architektonicky cenného kostela Božského srdce Páně. Řešení úprav náměstí je pojato ve vší jeho komplexnosti. Prostor náměstí by měl nabídnout dostatek prostoru pro spontánní pohyb ale i pro různorodé využití a aktivity, jako jsou sezónní trhy, zimní kluziště, nebo kulturně společenské akce. Doposud nevyužívaná místa by měla být aktivněji zapojena do funkce celého náměstí. Bohatý kulturní a společenský život města Hradce Králové si bezesporu zaslouží odpovídající prostředí.