Jiřího náměstí, Poděbrady

architektonická soutěž, 2015, spolupráce s Ing. arch. Petrem Horským

Hlavním problémem řešeného území je automobilová doprava, která místo nepříznivě zatěžuje, a nedostatečné provázání náměstí s dalšími částmi města. Řešené území jsme rozdělili na čtyři hlavní funkční části. Jiřího náměstí chápeme jako historické, obchodní a kulturní centrum Poděbrad. Prostor vedle zámku by měl nově sloužit jako pobytová a odpočinková část. Zámecké příkopy jsou řešeny jako intimnější relaxační prostor a Divadelní ulice by se měla stát rušnější obchodní pěší zónou, která propojí lázeňský park s náměstím. Cílem návrhu je vytvoření příjemného městského prostoru využívajícího stávající hodnotné prvky v řešeném území. Komunikace ve směru na Prahu je zachována, ale navrhujeme omezit průjezd pro nákladní automobily. Tato hlavní komunikace je dále zúžena na profil o šířce 7 m. Toto řešení umožňuje vytvoření širších pěších částí, umístění stromořadí po obou stranách komunikace v Pražské ulici a podpoření živého parteru. Komunikace ve směru na Nymburk tvoří nejmenší podíl na dopravě. Existence křižovatky brzdí provoz a automobily déle setrvávají v prostoru náměstí. Rozhodli jsme se proto tuto komunikaci při ústí Husovy ulice zaslepit. Objízdná trasa je řešena Fügnerovou ulicí a Alešovou ulicí probíhající podél nádraží, která se napojuje na silnici II. třídy v Mánesově ulici a dále na silnici II. třídy ve směru na Nymburk v Husově ulici. Cílem těchto úprav je odklonění tranzitní dopravy z centra města, díky čemuž lze očekávat příznivé zvýšení frekvence průchodu pěších a cyklistů přicházejících zejména Divadelní ulicí. Prostoru náměstí by se tak mělo dopravně ulehčit a v jeho západní části vznikne volná plocha pro pořádání trhů nebo jiných příležitostných kulturních a společenských akcí. Zároveň bude Mariánskému sloupu, který je dnes nevhodně sevřen silnicí, navrácena důstojnost a původní kontext. Prostor vedle zámku nad zámeckým nábřežím má díky své poloze a atraktivním výhledům velký potenciál, který spočívá rovněž v možnosti prodloužení kompoziční osy nádraží – promenáda – náměstí až k řece a lepšího provázání jednotlivých částí města. Rozhodli jsme se proto parkoviště v tomto místě zrušit a přetvořit prostor na odpočinkovou zónu navazující na náměstí. Návrh počítá s výstavbou polyfunkčního parkovacího domu na nároží Divadelní ulice a ulice Na Valech, který bude suplovat zrušená parkovací místa. V přízemí objektu jsou navrženy obchodní plochy tvořící živý parter a pasáž, která umožňuje přístup do zahrady ve vnitrobloku. Západní část svahu nad řekou je členěna terasovými stupni. Vznikne tak přirozené hlediště, které lze doplnit o pódium plovoucí na řece a pořádat zde koncerty, promítání filmů, nebo jiné kulturní akce. Ve východní části svahu je umístěna nová budova plavební společnosti s kavárnou, která poskytne občerstvení chodcům a cyklistům užívajícím stezku podél řeky. Odpočinkovou část řešeného území dále rozšiřují zámecké příkopy. Obě části příkopů navrhujeme propojit novým průchodem skrze zámecký most, aby se zlepšila prostupnost tohoto území. Severní příkop je ponechán z větší části v jeho současné podobě, která je vyhovující, pouze jsou řešeny drobné úpravy. Západní příkop je parkově upraven a na jeho jižním konci je navrženo nové schodiště ústící na náměstí. Vlastní prostor náměstí zůstává bez výraznějších tvarových změn. Plocha náměstí je vymezena především pro pěší pohyb a parter uzpůsoben k pobytovým aktivitám, které by podpořily jak obchodní služby, tak přispěly k oživení kulturních a společenských akcí.