Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy

2. místo v architektonické soutěži, 2013, spolupráce s Ing. arch. Petrem Horským

Náměstí Smiřických je velkoryse řešeným městským prostorem, jehož historie sahá až do středověku. V 18. století bylo trojúhelníkové náměstí rozděleno výstavbou barokního kostela sv. Andělů Strážných formálně na dvě části. Na konci 19. století došlo k odstranění mariánského sloupu a vysázení alejí. Další postupná nesystematická výsadba dřevin byla zcela nevhodná a dodnes je tímto zásahem celý prostor značně poznamenán. Řešené území je v návrhu rozděleno na dva funkční prostory: rušnější dlážděnou západní plochu náměstí a klidnou východní část s parkovou úpravou. Západní část je určena k setkávání a pořádání trhů nebo jiných kulturních akcí. Naopak východní část náměstí by měla sloužit spíše jako rekreační a pobytový park, tedy podobně jak je tomu nyní. Jedním z řešených problémů je poměrně hustý automobilový provoz podél jižní strany náměstí a zejména velká frekvence příměstských autobusových linek, z nichž některé se na náměstí otáčejí. Tuto situaci řešíme novou komunikací v jihozápadní části území, která je určená výhradně pro autobusy a umožňuje otáčení bez nutnosti objíždět celé náměstí. Komunikace podél severní a západní strany náměstí je řešena jako jednosměrná zklidněná a ve stejné výškové úrovni s plochou náměstí, čímž bude opticky tvořit pokračování prostoru. V jihozápadní části řešeného prostoru je vytvořen přirozený rozptylový prostor před vstupem do základní školy. Parkovací stání jsou nově rozložena po celém obvodu náměstí. Proluku narušující uliční čáru na nároží při jižní straně náměstí navrhujeme doplnit novou zástavbou. Chodník podél západní strany náměstí je rozšířen, tak aby umožnil plynulý pohyb chodců a umístění zahrádek restaurací. V západní části náměstí navrhujeme odstranění stávající nevhodné a nesourodé zeleně a zadláždění vzniklé plochy, čímž dojde k navrácení funkce náměstí jako hlavního městotvorného prvku. Celému náměstí bude tak opět dominovat barokní kostel. Severozápadní část náměstí je doplněna o žulovou kašnu, která v letních dnech napomáhá vytvoření příjemného mikroklima. V navrženém řešení jsme se snažili o citlivé začlenění stávající hodnotné zeleně a otevření západní části náměstí. Odstraněny byly pouze neperspektivní dřeviny a rušivé prvky zeleně v prostoru náměstí.