Náměstí T. G. Masaryka, Tábor

architektonická soutěž, 2012, spolupráce s Ing. arch. P. Horským

Náměstí T. G. Masaryka se nachází u rušné obchodní ulice na okraji historického centra Tábora. Během své historie prošlo vývojem od soukromé parkově upravené zahrady k veřejnému městskému prostoru. Návrh architektonického řešení náměstí vychází ze základních funkcí prostoru, který slouží jako odpočinková plocha, plocha pro příležitostné shromažďování a komunikační prostor v místním kontextu. Hlavní myšlenkou proto bylo vytvořit tvarově jednoduchý a přehledný prostor, který by nekonkuroval této dominantní budově. Současné rozsáhlejší trávníky nejsou v tomto prostoru adekvátně využívány, proto jsou v návrhu mírně redukovány. Nové rozvržení náměstí netvoří nepříznivé bariéry a umožňuje pohodlný průchod územím. Skladba travnatých ploch a vzrostlé zeleně v západní části tvoří klidnější prostor oddělený od sousedních ulic, který je určený především k odpočinku a posezení. Naopak střed s východní částí náměstí je více otevřený a tvoří jej zadlážděná plocha, kterou lze využít ke shromažďování. Současné výškové členění náměstí je zachováno. Zídka po obvodu opticky vymezuje vlastní plochu od sousední rušné ulice. Přístup na náměstí z jihu je řešen bezbariérově. Druhá rampa je navržena v severozápadním rohu z ulice Jiráskova v návaznosti na připravovanou cyklostezku, která dále prochází náměstím podél budovy školy. Socha Vojna a mír je ponechána na současném místě, které je z kompozičního hlediska vhodné. Její působení je zdůrazněno pomocí tmavého žulového pásu v dlažbě, který lze využít i pro příležitostné kladení věnců a jenž nahradil květinové záhonky náročné na údržbu. Do východní části náměstí jsme se rozhodli umístit vodní prvek jako kompoziční protiklad výše zmíněné sochy. Tvoří jej soustava trysek s odtokem v úrovni dlažby, které je možné vypnout a prostor využít k shromažďování. V letních dnech může sloužit k osvěžení a napomáhat vytvoření příjemného mikroklima. V navrženém řešení jsme se snažili také o citlivé začlenění stávající hodnotné zeleně. Odstraněny byly pouze neperspektivní dřeviny. Aby byly tyto změny vyváženy, doplnili jsme tyto stávající stromy o nové kusy, které vycházejí ze současné druhové skladby.