Severní terasy, Hradec Králové

3. místo v architektonické soutěži, 2012, spolupráce s Ing. arch. Dušanem Řezaninou

Řešené území zahrnuje severní úsek bývalého městského opevnění a k němu přiléhající plochu parku. Jedná se o významný prostor s vazbou na historické jádro města a tudíž i s vysokým potenciálem širokého využití veřejností. Jednotlivé části řešeného území prošly v minulosti samostatným a složitým vývojem, který způsobil, že dnes prostor působí nejednotně. V návrhu klademe velký důraz na lepší propojení historického centra města s parkem a parkově upravenými terasami. Vracíme do prostoru zpět pohledové osy. V severní části parku navrhujeme nový vstup v návaznosti na napřímenou trasu spojující historické jádro a Gayerovy kasárny, které jsou využívány jako tržnice a parkovací plocha. V ose na sochu Jana Žižky pak navrhujeme nové přímé schodiště doplněné rampami, které usnadní přístup cyklistům nebo matkám s kočárky. Věříme, že touto novou trasou se zlepší pěší dostupnost centra a zároveň se vytvoří jasný nástup do historického jádra. Druhá často využívaná pěší trasa se nachází ve východní části parku v návaznosti na Pospíšilovu třídu. Zde proto navrhujeme přímé schodiště, které vede na Kavčí plácek. V podélném směru je využívána zejména trasa podél teras, která umožňuje přímější a zároveň i klidnější pěší spojení mezi třídou ČSA a Pospíšilovou třídou. Podél celého parku prochází chodník, který doplňujeme o alej, jenž sníží hluk od automobilové dopravy. V centrální klidné historické části parku volně obnovujeme původní uspořádání, které vyhovuje i současné situaci. V západní rušnější části parku naopak vidíme příležitost pro pořádání letních kulturních akcí. Volná travnatá plocha nabízí možnost umístění stánků a pódií. Ve zbylém čase bude sloužit jako louka pro pikniky a posezení. Do východní rušné části parku proto navrhujeme umístit dětské hřiště, čímž se zároveň zvýší potenciál tohoto nedostatečně využívaného místa. V návrhu úprav teras vycházíme z charakteru pásu hradeb obíhajících okolo města a snažíme se jej doplnit. Současnou nejasnou hranici mezi parkem a terasami v západní části upravujeme prodloužením trasy spodní úrovně teras až ke stávajícímu renovovanému úseku. Doplněním schodišť a teras ve střední části se snažíme zlepšit kontakt s parterem parku. V problematickém prostoru pod residencí Šatlava navrhujeme ustoupení stěny směrem do svahu, čímž dojde k rozšíření prostoru na hlavní spodní trase teras. V tomto místě navrhujeme klidnou okrasnou zahradu. Terasy ve vyšších úrovních jsou řešeny jako neprůchozí zklidněné travnaté plochy, kde se budou moci lidé posadit a relaxovat, aniž by byli rušeni kolemjdoucími. Prostor na bývalé dělostřelecké baterii tvoří významný přechod mezi terasami s parkem a vlastním historickým jádrem. K prostoru také přiléhá restaurační zahrádka a místo tak má velký potenciál pro setkávání lidí. V navrženém řešení jsme se snažili o citlivé začlenění stávajících hodnotných prvků zeleně a jejich doplnění dřevinami, které navazují na původní koncepci parku, čímž se prostor pocitově scelí. Hlavním motivem je udržovaný stříhaný trávník krytý korunami vzrostlých stromů, jenž nabízí možnost posezení v trávě. Navrhovanými zásahy bude s využitím stávajících hodnotných prvků vytvořen z řešeného území plnohodnotný městský prostor s parkovou úpravou a zároveň se posílí jeho význam ve struktuře města.