Kaple pro pietní území Ležáky

architektonická soutěž, 2011

Pietní území Ležáky vzniklo jako připomínka osady vypálené nacisty. Chybí zde však sakrální stavba, která by tvořila významovou a duchovní dominantu památníku. Navrhovaná kaple by se tak měla stát liturgickým prostorem i příhodným místem pro zastavení, rozjímání a smíření. Ekumenická kaple je situována na úpatí pohledově exponovaného prostoru kopce Zárubka nad bývalou osadou. Z místa se naskýtá výhled na hlavní část pietního území. Svojí hmotou se však nesnaží konkurovat monumentálnímu výrazu původních náhrobků. Vstup do kaple navazuje na stávající cestu, která se vine svahem mezi jednotlivými hrobodomy. Stavba vychází podle požadavků zadavatele soutěže z archetypu gotického kostela a propojuje tak v jednoduchém konceptu principy tradiční i moderní architektury. Snahou bylo dosáhnout elementární a sémanticky srozumitelné architektonické formy. Důraz byl při návrhu kladen na celkovou tvarovou a prostorovou střídmost. Skromná hmota je zastřešena výraznou sedlovou střechou uplatňující motiv vertkality. Vstup je zdůrazněn mírně zapuštěnými dveřmi a dlouhým překladem podepřeným dvojicí sloupů umístěnou na osu fasády. Jižní fasáda je členěna řadou tří úzkých střílnových oken a jedním velkým oknem, které poskytuje výhled do prostoru pietního území. Světlo do kaple vstupuje také z otvoru prolomeného v západní fasádě za oltářem. Severní fasáda je naopak do značné míry plná a otevírá se ven pouze malým okénkem umístěným v nice vedle oltáře. Kaple nemá samostatnou zvonici, ale malý zvon je umístěn v trojúhelníkovém otvoru v podstřeší nad vchodem. Kaple vytváří prostý a tvarově čistý prostor, který umožňuje poklidné rozjímání i bohoslužebné soustředění. Ohniskem prostoru je presbytář, který není vyvýšen ani nijak architektonicky zdůrazněn, což dodává prostoru určitou míru civilnosti. Ve stěně severně od oltáře je umístěna nika se schránkou na urny s popelem obětí ležácké tragédie. Vlastní konstrukce kaple je betonová monolitická včetně sedlové střechy. Celá stavba je však opláštěná gabiony plněnými místním kamenem, který je pomyslným pojítkem s osudem ležáckých obětí. Díky tomuto řešení působí kaple jako kamenný monolit a zároveň tak koresponduje s okolními žulovými náhrobky.