Počítačová rekonstrukce původní podoby tvrze Malešov

hmotová rekonstrukce podoby tvrze na konci 15. století, 2008

K počítačové rekonstrukci podoby tvrze Malešov bylo přistoupeno na základě stavebně historického průzkumu doc. Ing. M. Rykla. Jedná se tedy o hmotovou rekonstrukci podoby tvrze (či spíše hradu) na konci 15. století, která je pokud možno oproštěna od veškerých nepodložených detailů. Samotnou hlavní obytnou věž však bylo možné poměrně přesně rekonstruovat včetně jednotlivých detailů, jako jsou například okenní mříže. Výjimkou je pouze úsek jižní zdi, v kterém jsou dnes sdružená okna. Zde se mohla nacházet záchodová šachta, která mohla při požáru způsobit porušení zdi. To mohl být důvod vzniku nových oken právě na tomto místě. Jde ovšem jen o domněnku. Dřevěné polopatro a zastřešení věže je odvozené na základě analogie s jinými podobnými objekty. Schodiště, které vede ke vstupnímu portálu, je v tomto místě doložené. Nasvědčuje tomu i mříž na okně ve druhém patře, která zde byla umístěna nepochybně proto, aby případní nepřátelé nemohli vniknout do věže přes schodiště nacházející se v blízkosti tohoto okna. Přesná podoba schodiště však není známá a je tudíž také analogická. Průběh hradeb je vytvořen na základě průzkumu a dochovaných fragmentů. Jejich výška je dána odhadem. Přesný způsob ukončení hradeb není možné rekonstruovat, proto je ponechán pouze v náznaku. Tvar střech ostatních věží odpovídá dobovému stavitelství. Pozice vnitřní brány je doložená, umístění vnější brány je pouze pravděpodobné. Tvar portálu obou bran je pak vybrán jako jeden z možných. Dělostřelecká bašta, nebo spíše bašta pro střelce z ručnic, zde není přesně doložená, ale je v tomto místě více než pravděpodobná. Most přes příkop je opět analogií. Konečně palácová budova na nádvoří není nikterak podložená, ale je možné ji zde předpokládat. Důvodem je absence jakýchkoliv teplých obytných místností ve věži a také velikost nádvoří. Proto je v modelu naznačena průhledně. Velikost a tvar budovy je vytvořen na základě prostorových možností nádvoří a porovnáním s jinými podobnými objekty.