Malostranské náměstí, Praha

1. místo v architektonické soutěži, 2014, spolupráce s Ing. arch. P. Horským

Cílem návrhu je celkové zklidnění dopravy a zkvalitnění prostoru, což je předpokladem pro vytvoření veřejného reprezentativního prostranství, které by se stalo místem pro setkávání a pořádání kulturních a jiných akcí. Dopravu na náměstí je nutné řešit v širším kontextu. Návrh proto předpokládá uzavření náměstí, a tedy i Malé Strany, pro vnitroměstský tranzit. Po zprovoznění tunelu Blanka bude možné pro tento druh dopravy použít objízdné trasy po Severojižní magistrále a Strahovským tunelem. Průjezd náměstím by však nadále zůstal zachován pro rezidenty, hromadnou a další nezbytnou dopravu. Komunikace v dolní části náměstí je v současné době jednosměrná a opačný směr je veden po obvodu náměstí přes jeho horní část. Toto řešení nepříznivě zatěžuje dopravou celý prostor. Navrhujeme proto v dolní části náměstí obousměrnou komunikaci, která by zklidnila zbylý prostor. Součástí je také tramvajová zastávka vídeňského typu, která nejen zvýší komfort cestujících při nastupování do prostředků MHD, ale zároveň i zreguluje automobilovou dopravu. Zastávka slouží také pro minibus přijíždějící od Újezdu v kombinaci se zastávkou v opačném směru, která je situována v jihozápadním nároží náměstí v návaznosti na průchod z Tržiště a trasu k Pražskému hradu. Komunikace okolo náměstí zůstává v návrhu zachována, ale nadále by měla sloužit pouze pro dopravní obsluhu a vozidla taxi, které chápeme jako součást hromadné dopravy. Zklidnění dopravy umožnilo s ohledem na preferenci chodců rozšíření chodníků, zejména pak podél jižní strany chrámu sv. Mikuláše, čímž se vytvořil prostor pro umístění zahrádek restaurací a uvolnění průchodu podloubím. Soutěžní návrh také redukuje parkovací stání, která jsou v rozporu s významem místa. V dolní části je zachováno nezbytných 15 parkovacích stání. Další stání především pro rezidenty jsou umístěna podél Lichtenštejnského paláce. V první etapě je v horní části náměstí navrženo 40 stání pro Poslaneckou sněmovnu, která by však měla být dočasná a po vytvoření vhodnější alternativy zrušena. V dolní části náměstí se tak uvolnil prostor pro pořádání různých kulturních akcí nebo trhů. V severovýchodní části je navržena fontána, která zpříjemní pobyt v prostoru. Podél východní fasády Profesního domu čp. 2 je navrženo nízké stromořadí tak, aby nezakrývalo významné fasády. Návrh rovněž počítá s obnovením pomníku maršála Radeckého vzhledem k významu jeho osobnosti a vysokým uměleckým kvalitám tohoto díla. Umístění vychází z původní situace, ale kvůli tramvajové trati bylo nutné pomník mírně posunout východním směrem. Rovněž orientace sousoší byla pozměněna. Vůči příchozím z Mostecké ulice zůstává socha otočena bokem, ale s ohledem na prostorové podmínky je nově orientována čelem do náměstí. Toto řešení respektuje i současnou situaci, kdy hlavní trasa vede oproti dřívějším dobám ve směru sever – jih. Celý prostor náměstí je vydlážděn žulovými kostkami, které respektují historické prostředí a celý prostor sjednocují. Jednoduchá a výrazově čistá dlažba netvoří dominantní prvek a nesnaží se konkurovat okolním architektonicky výrazným domům a palácům. Náměstí je lemováno chodníky z tradiční pražské mozaiky, která zároveň zvýrazňuje jednotlivé domy. Komunikace podél náměstí je řešena ve stejné výškové úrovni s plochou náměstí. Materiál je stejný, rozlišený pouze odlišnou vazbou a lemováním žulovými obrubníky. Vozovka hlavní dopravní trasy je navržena z přeložených žulových kostek velkého formátu. Návrh rovněž řeší doplnění prostoru chybějícím a esteticky kvalitnějším mobiliářem. Jako hlavní osvětlení jsou s ohledem na současnou situaci a okolní ulice zvoleny historizující lampy, které jsou v horní části převážně zachovány a nově umístěny také do dolní části. Doplněny jsou o stožárové osvětlení podél tramvajové trati, které zároveň slouží pro uchycení trakčního vedení. Stejně jako další prvky mobiliáře mají již zcela současný a díky tvarové jednoduchosti také nadčasový výraz. Snahou bylo vytvořit především přehledný a účelný prostor, který nabídne dostatek míst pro odpočinek, zábavu ale i pro kulturní a společenské aktivity. Navrhovanými zásahy by se tak Malostranské náměstí mělo znovu stát plnohodnotnou součástí města.